نشریه علمی فرهنگی اجتماعی صراط (SERATSJ) - فرایند پذیرش مقالات