نشریه علمی فرهنگی اجتماعی صراط (SERATSJ) - اهداف و چشم انداز