شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
گروه دانشجویی صراط (پردیس فنی)

دوره انتشار
فصلنامه