نشریه علمی فرهنگی اجتماعی صراط (SERATSJ) - واژه نامه اختصاصی