نشریه علمی فرهنگی اجتماعی صراط (SERATSJ) - مقالات آماده انتشار